•  
 •  
 •  

Gurmán Servis

 • bohatosť menu s ohľadom na súčasné trendy v stravovaní
 • menu pozostáva z druhov jedla, ktoré chcú zákazníci kúpiť
 • vnímavosť voči vzťahu vysoká cena/hodnota
 • kvalitné jedlá sú vyrábané, skladované a servírované pri správnej teplote za dodržiavania najvyšších štandardov hygieny a kvality
 • efektívne pulty na vystavovanie a predávanie, vrátane značenia a balenia
 • vhodné, nákladovo efektívne využitie práce
 • rýchly, priateľský a zodpovedný servis

Naša spoločnosť má vo všetkých svojich prevádzkach vypracovaný systém HACCP ( hazard analysis and critical control points – analýzy nebezpečenstiev a kritické kontrolné body ). Tento systém sa používa vo všetkých stupňoch potravového reťazce. Cieľom systému je:

 • Jedlo, strava, čerstvé surovinyIdentifikovať nebezpečné suroviny a potraviny z hľadiska prítomnosti alimentárnych patogénov a toxických látok
 • Zistiť, či suroviny a potraviny sú schopné podporovať rozmnožovanie mikroorganizmov
 • Identifikovať možné zdroje nebezpečenstva a miesta kontaminácie alebo vstupu do potravinového reťazca
 • Určiť pravdepodobnosť či mikroorganizmy v potravinách budú prežívať alebo rozmnožovať sa počas manipulácie s potravinami
 • Zhodnotiť závažnosť a riziko nebezpečenstva a zdravotnú závažnosť
 • Dôsledným dodržiavaným tohto systému sa snažíme predchádzať prepuknutím rôznych nákaz z potravín.

Spoločnosť GURMAN SERVIS má v rámci hygienických a bezpečnostných predpisov vypracovanú dokumentáciu pod názvom SPRÁVNA VÝROBNÁ PRAX pre zariadenie spoločného stravovania. Každá z kapitol je potvrdená legislatívnou požiadavkou a zákonom MP SR a MZ SR.